สังเขปวิชา (Course description)

เป็นวิชาที่ศึกษาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี และจุลชีววิทยาทางอาหาร เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ วิทยาศาสตร์การอาหาร ระบบความปลอดภัยของอาหาร การประเมินความเสี่ยง สุขศาสตร์โรงงาน โรคอาหารเป็นพิษจากพืชและสัตว์พิษ การผลิตอาหารแบบอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ สุขศาสตร์ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ สุขศาสตร์อาหารทะเลเพื่อการส่งออก สารเจือปน สารกันเสียและการตกค้าง การใช้ยาสัตว์ ฮอร์โมน และการตกค้างในอาหาร สารโลหะหนักและการตกค้างในอาหาร บริโภคนิสัย และองค์ประกอบทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการระบาดของโรคมากับอาหาร