English 1 2563/2 

สำหรับนักศึกษาเลเวล 1 และ เลเวล 2 ที่ลงเพื่อแก้เกรดจากเทอมก่อน

อาจารย์พรชมพู ราชธา

อาจารย์พัด วงศ์วรรณกิจ

อาจารย์จิณพัต บุญวีรบุตร

ภิญโญ โพธิ์ถาวร

มุนีพร สุไชยะ

พรรณสุภา ชูศักดิ์