คำอธิบายรายวิชา

          บทนำเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับนักรังสีเทคนิค การสอบและขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสำหรับนักรังสีเทคนิค กฎระเบียบกระทรวงสาธารณสุขทางรังสีเทคนิค พระราชบัญญัติสถานพยาบาล จริยธรรมสำหรับนักรังสีเทคนิค สภาวะทางจิตใจและพฤติกรรมของผู้ป่วย สิทธิผู้ป่วย ปัญหาด้านศีลธรรม

Introduction of law for radiological technologist, professional license examination and registration in radiological technology, rules and regulations in radiological technology, hospital act, ethics for radiological technologist; mental status and of patients behavior, patient right, moral problems