• รบกวนทาง Admin ช่วยดำเนินการ นำรายชื่อนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาให้โดยอัตโนมัติด้วยนะครับ โดยแยกนักศึกษาตาม section (section 1 - 4 เป็นหลักสูตรภาษาไทย และ section 5 เป็นหลักสูตรนานาชาติ)
  • รบกวน Admin เพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สร้างและตรวจข้อสอบตามรายชื่อด้านล่างนี้นะครับ
    1. รศ.ปาพจน์ เจริญอภิบาล papoja@kku.ac.th
    2. ผศ.เจษฎา โพธิ์สม jetspo@kku.ac.th
    3. ผศ.อภิชาติ บุญมา apicbo@kku.ac.th