แนะนำเทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย เอกสารเว็บที่มีโครงสร้างในรูปแบบของ XML การอธิบายทรัพยากรบนเว็บด้วย RDF แนวคิดเกี่ยวกับออนโทโลยี ภาษา OWL ที่ใช้อธิบายเว็บออนโทโลยี ความสามารถในการสืบค้นและการอนุมานการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย

Introduction to semantic web technologies, structured web document in XML, describing web resources in RDF, ontology concept, OWL-ontology web language, query and reasoning capability, applications for semantic web technologies.