วิชา SC313 004 และ 322 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ภาคการศึกษา 2/2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

อาจารย์ประจำวิชา: ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก (chitsutha@kku.ac.th)