ข้อสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ Khon Kaen University English Proficiency Test
สอบวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ระบบจะเปิดให้ทำข้อสอบแบ่งเป็นช่วงเวลาตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้