คำอธิบายรายวิชา:

การจัดการโครงการ บริบทของการจัดการโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มกระบวนการจัดการโครงการ การจัดการโครงการแบบบูรณาการการจัดการขอบเขตของโครงการ การจัดการเวลาของโครงการ การจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการ การจัดการคุณภาพของโครงการการจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการการสื่อสาร การจัดการความเสี่ยง และการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวแบบความสามารถที่มีวุฒิภาวะขั้นแนะนำ ตัวแบบความสามารถที่มีวุฒิภาวะระดับ 2 ตัวแบบฝึกปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการ การวางแผนโครงการ การติดตามและการควบคุมโครงการการจัดการความต้องการ และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

Project management, project management, and information technology context, project management process groups, project integration management, project scope management, project time management, project cost management, project quality management, project human resource management, project communications management, project risk management, and project procurement management, introduction to capability maturity model Integration (CMMI), process area best practices: project planning, project monitoring, and control, requirement management, process, and product quality assurance