ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : EN212104
version : 1
ชื่อวิชา : สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการนำ ความต้านทานไฟฟ้า สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรผันตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Electrostatic fields, conductors and dielectrics, capacitance, convection and conduction currents, resistance, magnetostatic fields, magnetic materials, inductance, time-varying electromagnetic fields, Maxwell’s equations