ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอนไซม์ การผลิตเอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรม การทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์และการศึกษาลักษณะของเอนไซม์ การศึกษาจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ หลักการและวิธีการตรึงเอนไซม์ การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม การแพทย์ และการตรวจวิเคราะห์