ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด แนวทางการแก้ปัญหา การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัดแบบดีสครีต อัลกอริทึมแม่นตรง แนวทางการแก้ปัญหาแบบศึกษาสำนึก แนวทางการแก้ปัญหาแบบเมตะฮิวริสติกส์ระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การหาผลเฉลยของปัญหาโดยการประยุกต์ใช้เมตะฮิวริสติกส์สำหรับ การหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงการจัดและกรณีศึกษาการประยุกต์วิธีทางการแก้ปัญหาแบบเมตะฮิวริสติกส์ ในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหาร