ภาพรวมและสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบช่วงและการแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่าแบบจุด ช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติสำหรับตัวแปรเดียว การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน, การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายปัจจัย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์