เป็นวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขา วิชาวิศวกรรมเกษตร 

สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 ที่ผ่านรายวิชา EN512302 Fundamentals of Fluid Mechanics และ SC402302 Differential Equations for Engineering