เป็นวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 ที่ผ่านรายวิชา EN512301 Thermodynamics II และ EN513303 Heat Transfer