ขอเปิดรายวิชาเพื่อจัดสอบในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
จำนวนนศ. 322 คน ประกอบด้วยคณะ   VM  TE PH

เรียนร่วมกับวิชา  312113  BASIC ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
มีนศ.จากคณะ AM  1 คน