วิชา SC328843: Cyber Security and Ethical Hacking (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์)

วิชา 340745 : Computer and Network Security (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์)

อาจารย์ประจำวิชา: ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก