สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2
คณะเทคนิคการแพทย์
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564