เป็นรายวิชาที่สอนความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส การสืบพันธุ์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประยุกต์ใช้ด้านต่างๆได้แก่ เกษตร สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม