ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทางอนุกรมวิธานของพืช ความหลากหลาย โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของบรรพบุรุษพืชและกลุ่มพืช กายวิภาคศาสตร์ของพืช สรีรวิทยาของพืช การศึกษาภาคสนาม