ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การติดเชื้อ ชนิดของเชื้อก่อโรค แบคทีเรีย ไวรัส  รา และปรสิตกลุ่มต่างๆ การเกิดโรค ระบาดวิทยา การวินิจฉัยการติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ