รหัสวิชา : SC333033
version : 1
ชื่อวิชา : ภูมิศาสตร์ของดิน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คำจำกัดความของดิน องค์ประกอบของดิน คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินหน้าตัดดิน ปัจจัยและกระบวนการในการกำเนิดดินอนุกรมวิธานดินและการทำแผนที่ ภูมิสัณฐานและดินการกระจายของดินและสารสนเทศเกี่ยวกับประเทศไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Soil definition and composition, physical and chemical properties of soil, soil profile, soil forming factors and process, soil taxonomy and mapping, geomorphology and soils, soil distribution and information concerned in Thailand.