คำอธิบายรายวิชา

ประสบการณ์ทางคลินิกในด้านรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และ รังสีรักษา การตรวจ การแปลผลทางรังสีวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคที่พบบ่อย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตลอดจนบทบาทของรังสีรักษาในโรคมะเร็งที่พบบ่อย รวมถึงการรักษาโรคของต่อมไทรอยด์ ด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์