คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านบนอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์แบบรับ-ให้บริการ โครงสร้างส่วนประกอบแบบกระจาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการทำแผนที่บนเวิลด์ไวด์เว็บ โครงสร้างการให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบกระจาย มาตรฐานสำหรับการให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบกระจาย โปรแกรมประยุกต์เพื่อทำแผนที่บนเวิลด์ไวด์เว็บ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา


คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Internet GIS and distributed GIS services, networking fundamentals of internet GIS, client/server computing distributed-component frameworks, technology evolutions of web mapping,framework of distributed geographic information services, standard for distributed GIS services, web mapping programs, internet and mobile GIS applications