ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์สำหรับเทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด เทคนิคการทำให้เหมาะสมที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ เทคนิคแบบมีเงื่อนไขบังคับเสมอภาคเทคนิคแบบมีเงื่อนไขบังคับไม่เสมอภาคเทคนิคกำหนดการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น