รายวิชา MD652 308 : Pathology Laboratory 1(0-2-1)

สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

อาจารย์ประจำวิชา : อ. พญ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร/อ.ดร.รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์

                               ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โทร. 043-363691