แนวคิดพื้นฐานของการสำรวจด้วยภาพถ่าย กล้องถ่ายภาพและการถ่ายภาพ การวางแผนการบิน เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการรังวัดหรือสำรวจจากภาพถ่าย การทำแผนที่โดยการสำรวจด้วยภาพถ่ายหมุดควบคุมภาคพื้นดินในงานสำรวจด้วยภาพถ่าย ภาพต่อ การดัดแก้ภาพถ่าย ภาพออร์โธโฟโต การมองภาพสามมิติและระยะเหลื่อม เครื่องร่างแผนที่สามมิติ

Basic concepts of photogrammetry, cameras and photography, flight planning, geometry of photograph, photogrammetric methods, photogrammetric mapping, ground control points,mosaic, rectification, orthophotography, stereoscopic viewing and stereoscopic parallax, stereoscopic plotting