ใช้สำหรับการสอบปลายภาควิชา SC113006 Cell and Molecular Biology Laboratory ในส่วนของ อ.จิรภัทร จันทะพงษ์

สอบวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:00-16:15 น.