หลักปฏิบัติสาหรับการบังคับและควบคุมสัตว์เพื่อการตรวจและรักษา โดยใช้อุปกรณ์ วิธีการต่าง ๆ