รายวิชา MD611 308 Anatomy (กายวิภาคศาสตร์)

สำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563