หลักการพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์  โรคและการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยโรค

ทางออร์โธปิดิกส์ กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ และหัตถการพื้นฐานทาง ออร์โธปิดิกส์ การดูแลแบบองค์รวมและการส่งเสริมสุขภาพทางออร์โธปิดิกส์  และการ

พัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Basic principles in orthopedics, common orthopedic diseases and trauma, skill in history taking, physical examination, investigation and diagnosis in  orthopedics, case study on common orthopedic diseases and trauma and basic orthopedic skills, holistic approach and health promotion in orthopedics and professional development.