เป็นรายวิชา ที่สร้างขึ้นให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

- SC401005 Mathematics for Health Science

- SC401202 Calculus for Physical Science II

- SC401209 Calculus for Physical Science II

ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ได้มาทำข้อสอบที่ระบบ KKU Exam