รหัสวิชา : MD532108
version : 1
ชื่อวิชา : หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบไหลเวียนในหลอดเลือดฝอย การบวมน้ำ กลไกและชนิดของการอักเสบ กระบวนการซ่อมแซม เซลล์และชีวโมเลกุลของการก่อมะเร็ง และหลักการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา หลักเภสัชวิทยาเภสัชจลนศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณระหว่างระดับยากับเวลา การใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ เภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ของยาระดับโมเลกุล การส่งสัญญาณภายในเซลล์ เภสัชพันธุศาสตร์ กระบวนการคิดค้นและพัฒนายาใหม่หลักการทางเภสัชวิทยาของการใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ และยาที่แบ่งตามฤทธิ์ในการรักษา