คุณสมบัติ ส่วนประกอบ กระบวนการผลิตยาฉีดปริมาตรน้อยและปริมาตรมาก
การควบคุมสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก การทำให้ปราศจากเชื้อ และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ น้ำสำหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ การคำนวณความจุของการเป็นบัฟเฟอร์ สภาพตึงตัว ออสโมลาริตี ความคงตัวและการไม่เข้ากันของยา การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ยาละอองลอย ยาสูด และ ยาตาหู คอ จมูก
Characteristic, component, manufacturing of small volume/large volume parenteral (SVP/LVP), facility and environmental control, sterilization and quality control of sterile products, water for sterile products, calculation of buffer capacity, tonicity and osmolality, drug stability and incompatibility, lyophilization; aerosol, inhalation, and EENT drug