การแข่งขันกะเทาะเปลือกภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบคัดเลือก)

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น