SC313504 Software Quality Assurance การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (1/2564)

อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.