ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : NU111201
version : 1
ชื่อวิชา : วิชาชีพการพยาบาล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประวัติและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลทั้งในประเทศและประเทศอื่นๆ คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล เอกลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล จริยธรรมและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในองค์กรสุขภาพทุกระดับ ความก้าวหน้าในอาชีพการพยาบาล องค์กรวิชาชีพการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : History and evolution of nursing profession in Thailand and in other countries, characteristics of the nursing profession, nursing professional identity, ethics and standards ofthe nursing profession, roles and responsibilities of nurses in all levels of health care organizations, nursing career advancement, nursing profession organizations, factors affecting nursing profession development