การสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ Khon Kaen University English Proficiency Test

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

สอบวันที่ 9 สิงหาคม 2565