ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการสร้างเสริมสุขภาพ บำบัดทางการพยาบาล ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยระดับปานกลางถึงรุนแรงโดยใช้กระบวนการพยาบาล ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้ใช้บริการผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน  ทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทักษะการทำงานเป็นทีมและทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ