ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : NU111102
version : 1
ชื่อวิชา : โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลทุกวัยและทุกภาวะสุขภาพ อาหารแลกเปลี่ยน หลักการจัดอาหารและดัดแปลงอาหารเพื่อบำบัดรักษาตามเงื่อนไขของโรค และสร้างเสริมสุขภาพตามบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Significance of nutrients on health, energy and nutrient needs, nutritional status assessment of individuals across lifespan and health state food exchange, principles of diettherapy and modification of therapeutic and health-promotion diet upon individual’s health conditions and local cultural context