366128 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง เพื่อสุขภาพ

 FOOD SUPPLEMENTS, DRUGS AND COSMETICS FOR HEALTH

 อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริพร เทียมเก่า นพ.ดร.สรายุทธ หลานวงศ์ และคณะ

 คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ที่ใช้เพื่อสุขภาพ ส่วนประกอบสำคัญที่นำมาใช้ ประโยชน์และความเสี่ยงต่ออันตรายที่เป็นไปได้ แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และข้อควรคำนึงก่อนที่จะซื้อหรือนำมาใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสารนั้น ๆ

 คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge on food supplements, drugs and cosmetics for health; main active components, their benefits and possible risks, how to select products, and how to avoid side effects or toxicity of the substances.