การศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วยในชุมชน การพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน วัฒนธรรมและพฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการพยาบาลชุมชน เทคนิคและทักษะจำเป็นทางการพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของชุมชน ระบบสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน การจัดการสาธารณภัย