ความรู้พื้นฐานในการบริหารยา การดูดซึม การกระจายตัวของยา การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ในการรักษา อาการข้างเคียงและพิษของยา โดยเน้นเรื่องคุณสมบัติดังกล่าวของยาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน