ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : NU113209
version : 1
ชื่อวิชา : การผดุงครรภ์ 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพยาบาลองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์ และการประเมินความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ การทำคลอดปกติและการประเมินความเสี่ยงจากการคลอด การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดปกติ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและทารก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Holistic nursing and health promotion for the women and families during pregnancy, intrapartum, and postpartum periods, parenthood preparation, family planning, antenatal careand assessment for risk in pregnancy, normal delivery and assessment for risk in delivery, care of normal postpartum mother and newborn child, promoting parent and child bonding, breastfeeding promotion