ข้อมูลรายวิชา
รหัสวิชา : NU113210
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดการทางการพยาบาล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่และหลักการจัดการ กระบวนการจัดการทางการพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล การจัดการคุณภาพการบริการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วย การตัดสินใจทางการพยาบาล ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล ภาวะผู้นำทางการพยาบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตนเองและการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับ การจัดการทางการพยาบาล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Modern management theories and principles of management, nursing management process, human resource management in nursing, nursing care quality management for patientsafety, management in nursing informatics, decision making in nursing, leadership theories,nursing leadership competency, nursing leadership for change, self and nursing leadership development, trends and issues in current nursing management