ระบบนี้ใช้เพื่อการทดสอบนักศึกษาที่ลวทะเบียนเรียนในรายวิชา SC401203 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ