รายวิชาบังคับสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ)