ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : NU000102
version : 1
ชื่อวิชา : สารสนเทศศาสตร์และการสื่อสารทางสุขภาพ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : นิยามและความสำคัญของสารสนเทศศาสตร์และการสื่อสารทางสุขภาพ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในหน่วยบริการสุขภาพ การเข้าถึง ค้นหา และการใช้ข้อมูลทางสุขภาพ ชุดข้อมูลที่จำเป็นทางสุขภาพ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางสุขภาพสถานการณ์ของสารสนเทศทางสุขภาพในปัจจุบันจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ กลยุทธ์การสื่อสารทางสุขภาพ การสื่อสารเชิงมนุษยสัมพันธ์และการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารในทีมสุขภาพ ปัญหาการสื่อสารในทีมสุขภาพและการไกล่เกลี่ย การสื่อสารในการสร้างเสริมสุขภาพ และ การสื่อสารทางสุขภาพในศตวรรษที่ 21
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definition and importance of health informatics and communication, computer network and using applications in healthcare settings, access, search, and use of healthinformation, health data sets, health care information/data management, current issues in health information situations, information ethics, health communication strategies, humancommunication, interpersonal relationship and rapport-building relationships, communication in the health team, communication problems in the health team and mediation, health promotion communication, and health communication in the 21st century.