วัตถุดิบอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนาการต่าง ๆ ของสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์และกระบวน การผลิต กฎหมายอาหารสัตว์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ ได้แก่การผลิตวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์(เช่น สารเสริมชีวนะ เอนไซม์ กรดอะมิโน เป็นต้น) และการเพิ่มปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์ (เช่น พืชทนเค็ม ทนแล้ง พืชทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น)