ED002005 จิตวิทยาสำหรับครู

แนวคิด ความสำคัญ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของ ผู้เรียนตามบริบทพื้นฐานวัฒนธรรม การนำจิตวิทยาการศึกษาสู่การปฏิบัติ การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยา การวิจัยใน การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้ ทักษะและสิ่งแวดล้อม ทางการเรียนรู้