หลักจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการของผู้เรียนกับการเรียนรู้ของมนุษย์ การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ แบบการเรียนรู้ สภาวะทางพุทธิปัญญา ภาษา สังคม อารมณ์ และทางกายภาพ     การดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และการส่งเสริมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน การให้บริการ    แนะแนวและให้คำปรึกษาในระดับโรงเรียน การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนสำหรับ     การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ